Onet.pl powered by infoseek
Strona główna
Coś o mnie
Ciekawostki
Moje porady
Linki
Szkoła
Galeria
Chcesz mnie usłyszeć ?
Księga gości
Czat
Forum
Napisz do mnie
Kontakt
Telnet
Ssh
Ftp
Szybki kurs HTML-a
Co to jest MS-DOS
C++
Pliki wsadowe
Komendy Dos-Linux
Polecenia DOS-a

Komendy DOS

Komendy DOS

attrib 
Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.
ATTRIB [+R |  R] [+A |  A] [+S |  S] [+H |  H] [[dysk:][ścieżka]nazwapliku] [/S]
  +   Ustawia atrybut.
      Czyści atrybut.
  R   Atrybut pliku tylko do odczytu.
  A   Atrybut pliku archiwalnego.
  S   Atrybut pliku systemowego.
  H   Atrybut pliku ukrytego.
  /S  Przetwarza pliki we wszystkich katalogach na określonej ścieżce.

break
 
Włącza lub wyłącza rozszerzone sprawdzanie klawiszy CTRL+C.
BREAK [ON | OFF]
Aby wyświetlić aktualne ustawienie parametru BREAK, wpisz BREAK bez parametru.

cd 
Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.
CHDIR [dysk:][ścieżka]
CHDIR[..]
CD [dysk:][ścieżka]
CD[..]
  ..   Pozwala zmienić katalog na katalog nadrzędny.
Wpisz CD dysk: aby wyświetlić bieżący katalog na podanym dysku.
Aby wyświetlić bieżący dysk i katalog wpisz CD bez parametrów.

cls 
Czyści ekran.
CLS

copy 
Kopiuje jeden lub wiele plików w inne miejsce.
COPY [/A | /B] Zródło [/A | /B] [+ Zródło [/A | /B] [+ ...]] [cel]
     [/A | /B]] [/V] [/Y | / Y]
  Zródło       Określa plik lub pliki, które mają być kopiowane.
  /A           Wskazuje, że plik jest plikiem tekstowym ASCII.
  /B           Wskazuje, że plik jest binarny.
  cel          Określa katalog i/lub nazwę pliku dla nowych plików.
  /V           Weryfikuje, czy nowe pliki są zapisane prawidłowo.
  /Y           Eliminuje żądanie potwierdzenia zastąpienia
               istniejącego pliku docelowego.
  / Y          Powoduje żądanie potwierdzenia zastąpienia
               istniejącego pliku docelowego.
W zmiennej środowiskowej COPYCMD może występować przełącznik /Y.
Można go zastąpić za pomocą opcji / Y w wierszu poleceń
Aby dołączać pliki, należy określić pojedynczy plik docelowy i kilka plików
Zródłowych (używając symboli wieloznacznych lub formatu plik1+plik2+plik3).


date 
Wyświetla lub ustawia datę.
DATE [data]
Aby wyświetlić aktualną datę i żądanie podania nowej, wpisz
DATE bez parametrów. Naciśnij klawisz ENTER, aby zachować tę samą datę.

del
Usuwa jeden lub wiele plików.
DEL [dysk:][ścieżka]nazwapliku [/P]
ERASE [dysk:][ścieżka]nazwapliku [/P]
  [dysk:][ścieżka]nazwapliku  Określa plik(i) do usunięcia. Określa wiele
                              plików za pomocą symboli wieloznacznych.
  /P                          Monituje o potwierdzenie przed usunięciem
                              każdego pliku.


deltree 
Usuwa katalog i wszystkie zawarte w nim podkatalogi.
Aby usunąć jeden lub więcej plików i katalogów:
DELTREE [/Y] [dysk:]ścieżka [[dysk:]ścieżka[...]]
  /Y                    Eliminuje żądanie potwierdzenia usunięcia
                        podkatalogu.
  [dysk:]ścieżka        Określa nazwę katalogu, który ma być usunięty.
Uwaga: Polecenia DELTREE należy używać ostrożnie. Wszystkie pliki
i podkatalogi w podanym katalogu zostaną usunięte.

dir
Pokazuje zawartość katalogu bieżącego
             (Może to być rozszerzony opis pliku lub wiele parametrów plików.)
  /P         Zatrzymuje się po każdym wyświetleniu pełnego ekranu informacji.
  /W         Używa formatu listy rozszerzonej.
  /A         Wyświetla pliki z określonymi atrybutami.
  atrybuty    D  Katalogi                   R  Pliki tylko do odczytu
              H  Pliki ukryte               A  Pliki gotowe do archiwizacji
              S  Pliki systemowe               Prefiks oznaczający negację
  /O         Wyświetla pliki w porządku posortowanym.
  sortowanie  N  Wg nazwy (alfabetycznie)   S  Wg rozmiaru (od najmniejszego)
              E  Wg rozszerzenia (alfabetycznie)
              D  Wg daty i godziny (od najstarszego)
              G  Grupuje najpierw katalogi     Prefiks odwracający porządek
              A  Wg daty ostatniego dostępu (od najstarszego)
  /S         Wyświetla pliki w określonym katalogu i wszystkich podkatalogach.
  /B         Używa prostego formatu (bez nagłówka lub podsumowania).
  /L         Używa małych liter.
  /V         Tryb pełny.
  /4         Wyświetla użycia /V).
Przełączniki mogą być wstępnie ustawiane w zmiennej środowiskowej DIRCMD.
Wstępne ustawienie przełącznika można zastąpić, dodając prefiks ze
znakiem   (minus)    na przykład / W.

diskcomp
porównuje zawartość dwóch dyskietek
diskcomp A: B:

disckopy
kopiuje zawartość jednej dyskietki na drugą

edit
MS DOS Editor   
EDIT [/B] [/H] [/R] [/S] [/<nnn>] [/?] [plik(i)]
  /B       Wymusza tryb jednokolorowy.
  /H       Wyświetla maksymalną liczbę wierszy, możliwą na tym sprzęcie.
  /R       Ładuje plik(i) w trybie Tylko do odczytu.
  /S       Wymusza stosowanie krótkich nazw plików.
  /<nnn>   Ładuje plik(i) binarne, zawija wiersze do szerokości <nnn> znaków.
  /?       Wyświetla ten ekran pomocy.
  [plik]   Określa początkowe pliki do załadowania. Są dozwolone symbole
           wieloznaczne i jest możliwe podawanie wielu określeń plików.

fc
Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między
nimi.
FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/W] [/nnnn] [dysk1:][ścieżka1]nazwapliku1
   [dysk2:][ścieżka2]nazwapliku2
FC /B [dysk1:][ścieżka1]nazwapliku1 [dysk2:][ścieżka2]nazwapliku2
  /A    Wyświetla tylko pierwsze i ostatnie wiersze dla każdego zestawu różnic.
  /B    Wykonuje porównanie binarne.
  /C    Nie rozróżnia wielkich i małych liter.
  /L    Porównuje pliki jako tekst ASCII.
  /LBn  Ustawia maksymalną liczbę kolejnych wystąpień niezgodności
        wierszy.
  /N    Wyświetla numery wierszy przy porównywaniu ASCII.
  /T    Nie zamienia tabulatorów na spacje.
  /W    Kompresuje do porównania puste miejsca (tabulatory i spacje).
  /nnnn Określa liczbę kolejnych wierszy, które muszą się zgadzać po
        wystąpieniu niezgodności.

find 
Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.
FIND [/V] [/C] [/N] [/I] "ciąg" [[dysk:][ścieżka]nazwapliku[ ...]]
  /V        Wyświetla wszystkie wiersze NIE zawierające podanego ciągu.
  /C        Wyświetla tylko liczbę wierszy zawierających ciąg.
  /N        Wyświetla numery wierszy wraz z wyświetlonymi wierszami.
  /I        Nie rozróżnia wielkich/małych liter podczas wyszukiwania ciągów.
  "ciąg"    Określa ciąg tekstowy do znalezienia.
  [dysk:][ścieżka]nazwapliku
            Określa plik lub pliki do wyszukania.
Jeżeli nie jest podana ścieżka, polecenie FIND przeszukuje tekst wpisany
w wierszu poleceń lub przetwarzany potokowo z innego polecenia.

format 
Formatuje dysk do użycia w systemie MS DOS.
FORMAT dysk: [/V[:etykieta]] [/Q] [/F:rozmiar] [/C]
FORMAT dysk: [/V[:etykieta]] [/Q] [/T:ścieżki /N:sektory] [/C]
FORMAT dysk: [/V[:etykieta]] [/Q] [/1] [/4] [/C]
FORMAT dysk: [/Q] [/1] [/4] [/8] [/C]
  /V[:etykieta]  Określa etykietę woluminu.
  /Q             Przeprowadza szybkie formatowanie.
  /F:rozmiar     Określa rozmiar dyskietki do sformatowania (np.
                 160, 180, 320, 360, 720, 1.2, 1.44, 2.88).
  /T:ścieżki     Określa liczbę ścieżek na jednej stronie dyskietki.
  /N:sektory     Określa liczbę sektorów na jedną ścieżkę.
  /1             Formatuje jedną stronę dyskietki.
  /4             Formatuje dyskietkę 360K 5,25 cala w stacji o dużej gęstości.
  /8             Formatuje osiem sektorów na ścieżkę.
  /C             Sprawdza klastry aktualnie zaznaczone jako "złe".

label 
Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę woluminu dysku.
LABEL [dysk:][etykieta]

md 
Tworzy katalog.
MKDIR [dysk:]ścieżka
MD    [dysk:]ścieżka

more 
Wyświetla informacje ekran po ekranie.
MORE [dysk:][ścieżka]nazwapliku
MORE < [dysk:][ścieżka]nazwapliku
nazwa polecenia | MORE [dysk:][ścieżka][nazwapliku]
  [dysk:][ścieżka]nazwapliku  Określa plik(i) do jednoczesnego wyświetlenia
na ekranie nazwa polecenia Określa polecenie, którego wynik będzie
wyświetlony.

type
Wyświetla zawartość plików tekstowych.
TYPE [dysk:][ścieżka]nazwapliku

path 
Wyświetla lub ustawia ścieżkę dla plików wykonywalnych.
PATH [[dysk:]ścieżka[;...]]
PATH ;
Aby wyczyścić ustawienie ścieżki przeszukiwania i wybrać do przeszukiwania
jedynie bieżący katalog, wpisz PATH ;.
Aby wyświetlić bieżącą ścieżkę, wpisz PATH.

prompt
PROMPT [tekst]
  tekst    Określa nowy znak zgłoszenia.
Znak zgłoszenia można zbudować z normalnych znaków oraz następujących znaków
specjalnych:
  $Q   = (znak równości)
  $$   $ (symbol dolara)
  $T   Bieżąca godzina
  $D   Bieżąca data
  $P   Bieżący dysk i ścieżka
  $V   Numer wersji systemu Windows
  $N   Bieżący dysk
  $G   > (znak większości)
  $L   < (znak mniejszości)
  $B   | (potok)
  $H   Cofacz (usuwa poprzedni znak)
  $E   Kod escape (kod ASCII 27)
  $_   Powrót karetki i znak wysuwu wiersza
Aby przywrócić domyślne ustawienie znaku zgłoszenia, wpisz PROMPT.

ren 
Zmienia nazwę pliku/katalogu lub plików/katalogów.
RENAME [dysk:][ścieżka][nazwakatalogu1 | nazwapliku1]
       [nazwakatalogu2 | nazwapliku2]
REN    [dysk:][ścieżka][nazwakatalogu1 | nazwapliku1]
       [nazwakatalogu2 | nazwapliku2]
Uwaga: Określenie nowego dysku lub ścieżki docelowej nie jest możliwe.

rd 
Usuwa katalog.
RMDIR [dysk:]ścieżka
RD [dysk:]ścieżka

set 
Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe systemu Windows.
SET [zmienna=[ciąg]]
  zmienna  Określa nazwę zmiennej środowiskowej.
  ciąg     Określa serię znaków, które mają być przypisane do zmiennej.
Aby wyświetlić bieżące zmienne środowiskowe, wpisz SET bez parametrów.

sort 
Sortuje wprowadzone dane i zapisuje wyniki na ekranie, w pliku lub na innym
urządzeniu
SORT [/R] [/+n] [[dysk1:][ścieżka1]nazwaplk1] [> [dysk2:][ścieżka2]nazwaplk2]
[polecenie |] SORT [/R] [/+n] [> dysk2:][ścieżka2]nazwaplk2]
  /R                             Odwraca porządek sortowania, tzn. sortuje
                                 od Ż do A i od 9 do 0.
  /+n                            Sortuje plik według znaków w kolumnie n.
  [dysk1:][ścieżka1]nazwaplk1    Określa plik(i) do sortowania.
  [dysk2:][ścieżka2]nazwaplk2    Określa plik, w którym posortowane
                                 dane wejściowe mają być przechowywane.
  polecenie                Określa polecenie, którego wynik ma być
                                 posortowany.

subst 
Kojarzy ścieżkę z literą dysku.
SUBST [dysk1: [dysk2:]ścieżka]
SUBST dysk1: /D
  dysk1:           Określa dysk wirtualny, któremu ma być przypisana ścieżka.
  [dysk2:]ścieżka  Określa fizyczny dysk i ścieżkę, którym ma być przypisane
                   urządzenie wirtualne.
  /D               Usuwa podstawiony (wirtualny) dysk.
Aby wyświetlić bieżące dyski wirtualne, wpisz polecenie SUBST bez parametrów.

sys 
Przywraca plik rozruchowy systemu Windows, IO.SYS, na dysk C:.
SYS C:
  C:     Określa dysk, na który mają być skopiowane pliki. To musi być dysk C:

time 
Wyświetla lub ustawia czas systemowy.
TIME [godzina]
Aby wyświetlić aktualną godzinę i żądanie podania nowej, wpisz
TIME bez parametrów. Naciśnij klawisz ENTER, aby zachować tę samą godzinę.

type
Wyświetla zawartość plików tekstowych.
TYPE [dysk:][ścieżka]nazwapliku

Undelete
Cofa delete

Unformat
Odtwarza dane po formatowaniu
/test symulowane tworzenie
/p prześlij na drukarkę
/p path odzysk partycji

ver 
Wyświetla wersję systemu Windows.
VER

vol 
Wyświetla etykietę woluminu dysku oraz numer seryjny, jeżeli istnieją.
VOL [dysk:]

xcopy
Kopiuje jeden lub wiele plików lub katalogów w inne miejsce.
              Jeśli nie podano daty, kopiuje pliki których
              czas Zródła jest póZniejszy niż czas pliku przeznaczenia.
 /P           Monituje przed utworzeniem każdego pliku przeznaczenia.
 /S           Kopiuje katalogi i podkatalogi oprócz pustych.
 /E           Kopiuje katalogi i podkatalogi łącznie z pustymi.
              To samo co /S /E. Może zostać użyte w celu modyfikacji /T.
 /W           Monituje o naciśnięcie klawisz przed skopiowaniem.
 /C           Kontynuuje kopiowanie nawet po wystąpieniu błędu.
 /I           Jeśli przeznaczenie nie istnieje i kopiuje więcej niż jeden,
              plik, zakłada, że przeznaczenie jest katalogiem.
 /Q           Nie wyświetla nazw plików podczas kopiowania.
 /F           Wyświetla pełne nazwy plików podczas kopiowania.
 /L           Wyświetla pliki do skopiowania.
 /H           Kopiuje również pliku ukryte i systemowe.
 /R           Zastępuje pliki tylko do odczytu.
 /T           Tworzy strukturę katalogów, lecz nie kopiuje plików. Nie kopiuje
              pustych katalogów lub podkatalogów. /T /E kopiuje
              puste katalogi i podkatalogi.
 /U           Aktualizuje pliki przeznaczenia już istniejące.
 /K           Kopiuje atrybuty. Zwykle Xcopy resetuje atrybut tylko do odczytu.
 /Y           Zastępuje istniejące pliki bez monitowania.
 / Y          Monituje przez zastąpieniem istniejących plików.
 /N           Kopiuje używając wygenerowanych krótkich nazw.

/?
Wpisanie tego znaku po każdej komendzie daje pełny opis 
np.:  copy /?

Ponowne wyświetlenie tej komendy uzyskujemy poprzez strzałki prawo lewo
Wcześniejsze pisane komendy strzałki góra dół